Friday, June 26, 2015

మనకవితలు టీమ్

Vidhi Pai Vijayam . . . ! ! !

Jananam maranam daivaadeenam . . . ,
Bhogam bhaagyam nee karma phalam . . .  ,
Dhukham dridryam kaadhu saswitham . . . ,
Vidhipai samaram brhamm preetham . . . ,
A vidhi ellapudu samara daasoham . . . !!!
vidhi pai vijaym telugu kavithalu on images

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
K.Sainadh Reddy*

మనకవితలు టీమ్

About మనకవితలు టీమ్ -

Subscribe to this Blog via Email :

Please add your valuable comments.
But don't misuse it ...